موضع اکثریت مجلس درباره حذف یارانه و افزایش حقوق ها به روایت یک نماینده-تابناک خبر

موضع اکثریت مجلس درباره حذف یارانه و افزایش حقوق ها به روایت یک نماینده

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس گفت: مجلس به دنبال این است که یارانه افراد نیازمند و کم درآمد نه تنها حذف نشود که افزایش نیز یابد.

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما