چگونه باید بر رفتار بانک مرکزی نظارت کرد؟!

خراسان/ افزایش کم سابقه رقم نقدینگی و رسیدن آن به مرز هزار و 333 هزارمیلیارد تومان و رشدناگهانی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از یک سو وشنیدن اخباری درباره تبدیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به خط اعتباری درکنار بعضی رفتارهای عجیب نظیر فعالیت برخی از ش

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما